اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    یکی از نهادهای نوظهوری که در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی شده، نهاد مجازات های جایگزین حبس است که در فصل نهم بخش دوم از کلیات این قانون مورد توجه مقنن قرار گرفت.
    نوشته شده توسط :
    بحث و بررسی پیرامون ماده483 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی . انقلاب
    نوشته شده توسط :
    بررسی و تعیین دایره شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بحث پیرامون مصادیق آن
    نوشته شده توسط :
    امکان ابطال رای داور به دلیل عدم تسلیم در موعد مقرر اقدام
    نوشته شده توسط :
    بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری