اوقات شرعی
 
     
   • روند شکل گیری شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم

    درشهرستان مشهد مقدس پس از تشکیل معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مورخه 4/6/85 ، با الهام از لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 13/7/85 با حضور مقامات اجرایی و علمی استان و دعوت از آقای دکتر کوشا رئیس محترم انجمن جرم شناسی ایران ، شورایی تحت عنوان ،شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم بوجود آمد.
    در این شورا دادستان به عنوان ریاست آن، معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان دبیر شورا با پنج کارگروه:قضایی،امنیتی-انتظامی،آموزش و تحقیقات نظری،رسانه و مطبوعات،فرهنگی-اجتماعی و مذهبی فعالیت خود را آغاز کرد. که هر یک از کارگروه ها دارای دو سرپرست و به طور تقریبی ده عضو ثابت و متغیر از مقامات علمی ، اجرائی،قضایی،امنیتی و... که در آن حضور دارند.
    شورا دارای سه نوع جلسات می باشد:1-جلسات مجمع شورا (مرکب از تمامی اعضاء که به طور فصلی و همراه با بازدید یکی از مراکز مرتبط با سیاست جنائی تشکیل می شود)2- جلسات سرپرستان کارگروه ها( به صورت ماهانه همراه با گزارش عملکرد هر یک از کارگروهها توسط سرپرستان برگزار می شود)3- جلسات کارگروه ها(معمولاٌهر سه هفته یکبار و مرتبط باموضوعات تعیین شده تشکیل می شود).

     

    تعداد بازدید :5451
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: