اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   • ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم

    ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم

    ارائه شده درهمایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد
    کلمات کلیدی :پیشگیری از جرم، مدیریت پیشگیری، مراحل پیشگیری، آماج، طرح پیشگیری
    توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهمتر از آن شناخت و توجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجود است. اجرای موفّق برنامه های پیشگیری از جرم نیز از این ...

    توفیق و کارآمدی هر برنامه ای مستلزم علم به ابعاد مختلف و مهمتر از آن شناخت و توجه به اصول و راهبردهای اجرایی و عملی آن با توجه به امکانات موجود است. اجرای موفّق برنامه های پیشگیری از جرم نیز از این قاعده مستثنی نبوده وحصول نتایج مفید وچشمگیر بدون توجه به مراحل آن به عنوان اصول راهنما ، غیر ممکن خواهد بود. اولین مرحله در برنامه های پیشگیری از جرم، تحلیل بزهکاری به عنوان یک معضل است. در پرتو این تحلیل، تعیین آماج که غایت برنامه پیشگیری صیانت آن است، مرحله دوم برنامه پیشگیری از جرم محسوب می شود . تبیین مبانی نظری طرح پیشگیری، مرحله سوم و ترسیم توقعات طرح، مرحله چهارم برنامه پیشگیری را تشکیل می دهد. در مرحله پنجم، تدابیرپیشگیرانه باتوجه به ماهیت طرح، آماج و اهداف برنامه پیشگیری انتخاب می شود . تعیین مرجع ونهادی که اجرای برنامه پیشگیری را بر عهده بگیرد یکی دیگر از مراحل مهم عملیاتی کردن پیشگیری از جرم محسوب می شود . نهایتا بررسی نتایج حاصل از اجرای برنامه پیشگیری که مستلزم انتخاب مرجع بررسی کننده نیز می باشد، آخرین مرحله از مراحل برنامه موفّق پیشگیری از جرم خواهدبود . در طول تاریخ بشر ، رفتارهای ضداجتماعی انسانها ، همواره با واکنشهایی همراه ورفتارهای ضداجتماعی مخالف هنجارهای مورد تأکید جوامع ، با واکنشهای سرکوبگر کیفری مواجه بودند.
    با توجه به اندیشه ها و نظریاتی که در پرتو مکاتب علمی حقوق کیفری و جرم شناسی شکل گرفت ، کم کم این واقعیت روشن شد که مجازات به تنهایی محو یا ریشه کنی نقض ارزشهای هنجارمند را تأمین نمی کند ، لذا ژرمی بنتام برای نخستین از «اقدامات مکمل کیفر» بعنوان تدابیر کامل کننده مجازات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم ، سخن به میان آورد. علت طرح این ایده ، ناکافی بودن نظام کیفری در مقابله با جرم بود.
    رفته رفته اندیشمندان دیگر نیز ضرورت استفاده از تدابیر غیرسرکوبگر را در کنار مجازات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم ، مورد تأکید قرار دادند. آنریکوفری سخن از جانشینهای کیفری یا هم ارزهای کیفری راند که هدف آنها محدود کردن زمینه های ارتکاب جرم بود. ضرورت پیشگیری از جرم در کنار مقابله کیفری با جرم در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین نیز از زوایای متفاوت ، مورد توجه بود ، در دهه های اخیر یکی از محورهای توجه دست اندرکاران سیاست جنایی کشورها قرار گرفته است. با این تأکید بسیاری از کشورها برنامه های مدون برای پیشگیری از جرم ، ترتیب داده اند . بطوری که بعضی از این برنامه های مدون مورد توجه مراکز بین المللی از قبیل مرکز بین المللی پیشگیری از جرم که طرف مشورت سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم تلقی می شود ، قرار گرفته است.
    ملاحظه تجربه کشورهای دیگر زمینه پیشگیری از جرم ، نشان می دهد برای توفیق هرچه بیشتر برنامه های پیشگیری لازم است مراحل اجرایی آن بصورت نظام مند تبیین گردد. به عبارت بهتر کارایی هر برنامه پیشگیری صرفنظر از اجرای آن توسط نهادهای دولتی یا مردمی مستلزم طی مراحلی است که باید مورد توجه مجریان طرح قرار گیرد.
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    1 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر