5°C 
اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات

   • راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان

    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    سرقت از کودکان - بی دقتی در خصوص رفت وآمد کودکان به تنھایی در معابر - آویختن طلا و جواھرات به کودکان در کوچه وخیابان - دادن اسباب بازی ھای گرانقیمت و یا موبایل به کودکان - عدم آگاھی کودکان در باره ی ...

    سرقت از کودکان
    - بی دقتی در خصوص رفت وآمد کودکان به تنھایی در معابر
    - آویختن طلا و جواھرات به کودکان در کوچه وخیابان
    - دادن اسباب بازی ھای گرانقیمت و یا موبایل به کودکان
    - عدم آگاھی کودکان در باره ی مراقبت از خود و دوری کردن از افراد ناشناس
    راهکار پیشگیری
    - با آویختن زیورالات با ارزش به کودکان آنھا را به خطر نیاندازید.
    - اسباب بازی ھای گرانقیمت بچه ھا را تنھا در جاھای مطمئن به آنھا بدھید.
    - از دادن موبایل به کودکان در مواقع غیر ضروری بپرھیزید.
    - اعتماد نکردن به غریبه ھا حتی کودکان ، از آموزش ھای مھمی است که باید به بچه ھا آموخت.
    - از فرستادن کودکان کم سن خود برای خرید بپرھیزید.
    - آدرس دقیق خود را نوشته و ھمواره در جیب کودک خود بگذارید
     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: